Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

IPMA-sertifikater har en gyldighet på 5 år for alle nivåer. Etter 5 år må sertifikatene fornyes. Det er innehaveren av sertifikatet som har ansvar for å følge med på utløpsdato og søke om fornyelse. MittSertifikat.no sender påminnelse ca. 6 mnd. før sertifikatets utløpsdato.

Resertifiseringen ser på kandidatens utvikling og profesjonelle erfaring siden opprinnelig sertifisering eller siste resertifisering.

Før en kandidat søker om resertifisering, bør kandidaten vurdere om det er naturlig å søke om sertifisering på et høyere nivå, dersom man oppfyller kravene for dette nivået. Alternativt kan man fornye sertifikatet på det nivå man har. For nivå A og B kan man velge andre domener, dersom erfaringen de siste 5 årene tilsier det.

Velger man å søke resertifisering, må søknaden oppdateres med CV og egenvurdering som viser utviklingen de siste 5 årene.

Følgende krav må tilfredsstilles:

  • Har vært engasjert som prosjekt-, program- eller porteføljeleder/ utført tilsvarende aktiviteter på samme nivå minimum 50 % av tiden de siste 5 årene, for nivå A og B
  • Har vært engasjert som prosjektleder/ utført prosjektledelsesaktiviteter minimum 50% av tiden på samme nivå de siste 5 årene, for nivå  C.
  • Kunne verifisere egenutvikling, tilsvarende 35 timer/år de siste 5 årene (alle nivåer).
  • Ha etterlevd de etiske retningslinjene (alle nivåer).
  • Dersom assessorene ikke finner nok grunnlag for resertifisering i det innleverte materialet (alle nivåer), må det gjennomførtes et intervju (30-45 min) med tilfredsstillende resultat.

Resultatet av søknad om resertifisering

  • Fornyelse av sertifikatet for 5 år, eller
  • Tilbaketrekking av sertifikatet hvis krav ikke er oppfylt.

Dersom en kandidat ikke ønsker å resertifisering, skal sertifikatet returneres til Norsk Sertifisering AS. Kandidatens navn fjernes også fra oversikten over kandidater med IPMA sertifikat.