Kvalifikasjonskrav for sertifisering av Kvalitetsleder

  • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering

  • Utdannelse og yrkeserfaring: Enten A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt, eller B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt.
    NB: Kravene ovenfor gjelder for norsk akkreditert sertifikat. For å kunne søke EOQ-kompetansebevis basert på det norske akkrediterte sertifikatet, må kandidaten innfri kravene i alternativ A). 

  • CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme).

  • Deltatt på kvalitetslederkurs godkjent av et akkreditert sertifiseringsselskap (ca. 160 timer). Dersom sertifisering ønskes på bakgrunn av forkortet kurs for QM (se godkjente kurs), kreves det at kandidaten kan dokumentere tidligere opplæring innen kvalitet. Som utgangspunkt kreves det minst 10 dagers tidligere opplæring innen kvalitet, HMS, risikostyring eller andre styringssystemer, samt relevant erfaring. Betydelig erfaring vil også bli tatt i betraktning ved vurdering av forkunnskaper.

  • Bestått eksamen som kvalitetsleder hos Norsk Sertifisering

  • Underskrevet Adferdskoden

Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet med presiseringer som er foretatt av Norsk Sertifisering og dokumentert i krav til kunnskap og ferdigheter. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Eksamen

Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se Offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått.

Eksamensresultater

Det kreves 70% riktig for å bestå hver del av eksamen (skriftlig og muntlig). Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 måneder etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved begrunnet, skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet: På bakgrunn av det norske akkrediterte QM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet og EOQ-kompetansebeviset påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4