Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitetsledelse eller beslektede arbeidsfelt 

B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitetsledelse eller beslektede arbeidsfelt.

NB: Kravene ovenfor gjelder for norsk akkreditert sertifikat. For å kunne søke EOQ-kompetansebevis basert på det norske akkrediterte sertifikatet, må kandidaten innfri kravene i alternativ A). 

Fullført kvalitetslederkurs godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 160 timer)

Dersom sertifisering ønskes på bakgrunn av forkortet kurs (40 timer), kreves det at kandidaten kan dokumentere tidligere opplæring innen kvalitet. Som utgangspunkt kreves det minst 10 dagers tidligere opplæring innen kvalitet, HMS, risikostyring eller andre styringssystemer, samt relevant erfaring. Betydelig erfaring vil også bli tatt i betraktning ved vurdering av forkunnskaper.

Bestått eksamen som kvalitetsleder hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

Søknaden fylles inn og sendes i MittSertifikat.no.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte EM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet og EOQ-kompetansebeviset påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.