Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy

 1. Våre sertifiseringstjenester skal være akkreditert innenfor akkrediterte sertifiseringsordninger og innfri kravene i gjeldende standarder for sertifisering av personell, styringssystemer og produkter
 2. Vi skal utføre sertifisering av ledelsessystemer, produkter og personell
  • upartisk og uten diskriminering
  • med faglig integritet og dyktighet
  • til en pris som står i forhold til det arbeidet som utføres og som kunden kan akseptere
  • i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter 
 3. Vi skal levere sertifiseringstjenester som tilfredsstiller
  • enkeltpersoners behov for sertifisering
  • næringslivets behov for sertifisert personell, produkter og ledelsessystemer
  • krav til habilitet og som sikrer tillit til vår sertifisering 
 4. Våre prosedyrer og systemer skal være et verktøy som skal bidra til effektive sertifiseringsprosesser. 
 5. Ansatte og andre som arbeider for oss skal
  • ha tilstrekkelig kunnskap og myndighet til å kunne utføre arbeidet
  • ha tilgang til informasjon og få nødvendig opplæring til å kunne anvende informasjonen
  • representere selskapet og opptre selvstendig og samlet innenfor rammen av kvalitetspolitikken
  • være involvert og forpliktet i prosessen med å forbedre, forebygge, korrigere ledelsessystemet.
 6. Vi skal være synlig i fagmiljøer og delta i internasjonalt samarbeid om personellsertifisering. 
 7. Vi skal skape verdier av informasjon og gjøre den målbar gjennom en enhetlig profil, effektiv utnyttelse og forbedret og tilpasset servicegrad overfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere. 
 8. Vi skal sikre elektronisk, papirbasert og muntlig informasjon mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
 9. Vi skal videreutvikle vårt ledelsessystem gjennom internrevisjoner, avviks- og klagebehandling, forslag fra kunder/samarbeidspartnere, ledelsens gjennomgang og konkrete mål og tiltak.