Eksamen

Eksamen

Kandidaten skal overfor sertifiseringsorganet dokumentere kunnskap innen NS-EN 1176 ved å avlegge en teoretisk prøve som omfatter 28 oppgaver, hvorav 25 oppgaver er basert på valg blant 4 alternative svar, mens 3 er beregningsoppgaver. Sensor utarbeider prøven som omfatter NS-EN 1176 i samarbeid med sertifiseringsorganet.

Prøvens varighet er 75 minutter. Gjennomføringen av eksamen administreres av sertifiseringsorganet. Eksamenslokalet skal overvåkes av en nøytral eksamensvakt som er utpekt av sertifiseringsorganet, evt. av en representant fra sertifiseringsorganet. Legitimasjonsinspeksjon skjer før eksamen starter. Besvarelsen er anonymisert. Fusk eller forsøk på fusk medfører umiddelbar bortvisning fra eksamenslokalet og eksamenskarakter ”Ikke bestått”.

Kandidaten skal også avlegge en praktisk prøve av 45 minutters varighet, som består i å kunne forklare bruksområde og vise bruk av sonder iht. beskrivelse i henhold gjeldende utgave av NS-EN 1176 Del 1-6, Del 5, 7 og 10 og Del 11 (se avsnitt 1.1), samt å finne eventuelle feil på en eller flere typer lekeplassutstyr og underlag som sensor har identifisert på forhånd. Feil skal beskrives i en inspeksjonsrapport som gjennomgås sammen med sensor, for blant annet å sikre tilfredsstillende lesbarhet ved sensurering. Praksisoppgaver dokumenteres med bilder (fasit). Teori- og praksisoppgaver kvalitetssikres av en kvalifisert person som utpekes av sertifiseringsorganet og som ikke er instruktør på det aktuelle kurset. For å dokumentere kandidatenes beskrivelse av sondebruken blir denne
delen videofilmet. Kandidatene informeres om dette på forhånd.