Tilsynsmyndigheter

Tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet

  • Arbeidstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og fører tilsyn med at private og offent­lige virksomheter følger kravene i Arbeidsmiljø­loven.
  • Arbeidstilsynet forvalter sertifiseringsordningen for sakkyndig virksomhet og virksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om Administrative ordninger på arbeidsmiljø­lovens område.
Fagforum for sertifiseringsordningen
Nyheter fra Arbeidstilsynet
Skriv fra Arbeidstilsynet

______________________________________________________________________________________________________________________________

Petroleumtilsynet

  • Petroleumstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Petroleumstilsynet har samme rolle som Arbeidstilsynet har på land. Arbeidsmiljøloven, med noen unntak, og flere av Arbeidstilsynets forskrifter gjelder for petroleumsvirksomheten.
  • Petroleumstilsynet fører tilsyn med kranvirksomheten innenfor petroleumsområdet.
  • I høringsnotatet for den reviderte utgaven av NORSOK R-003 (Sikker bruk av løfteutstyr) framgår det at standarden vil stille krav om at kranvirksomheten skal være sertifisert på lik linje med den landbaserte ordningen.
Petroleumsloven
Sikkerhetsforum

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sjøfartsdirektoratet

  • Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøvern­departementet og skal føre tilsyn med sikkerheten til norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøyer som anløper norske havner.
  • Sjøfartsdirektoratet forvalter en godkjenningsordning for verksteder og sakkyndige personer som skal produsere, kontrollere, prøve og sertifisere laste- og losseinnretninger på skip samt på fiske- og fangstfartøyer og dekkskraner på flyttbare innretninger.
  • Vi er kjent med at Sjøfartsdirektoratet vurderer å endre godkjenningsordningen for sakkyndig person til å omfatte sakkyndig virksomhet på linje med den landbaserte ordningen.
Regelverk
Sakkyndig person og autorisert/kvalifisert verksted
Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip