Beslutning om sertifisering

Beslutning om sertifisering

Avsluttende vurdering, beslutning og utstedelse av sertifikat (alle nivå)


Norsk Sertifisering AS (CB) skal ta beslutningen om hvorvidt en kandidat har bestått, eller ikke oppfyller IPMAs krav på det angitte nivå og domene, basert på anbefaling fra assessorene.
Alle sertifikater utstedes både på engelsk og på norsk. Sertifiseringsorganet (CB) skal registrere sertifikatet både i CB’s og IPMA’s databaser. Utstedelsesdatoen på sertifikatet skal være datoen da CB daterte svarbrev til kandidaten. Datoen for utløp på sertifikatet skal være 5 år senere, minus en dag fra utstedelsesdato. Kandidatens navn blir publisert på IPMA’s webområde som offentlig informasjon, med mindre kandidaten gjør oppmerksom på at han/hun ikke ønsker dette, i sin søknad.
Sertifikatet er gyldig for 5 år. Deretter kan man søke om resertifisering på samme nivå. Man kan også søke om sertifisering på et annet nivå dersom man oppfyller kravene.

Sertifikater utstedes av Norsk Sertifisering AS (CB) når alle trinnene i sertifiseringsprosessen er bestått.

Tilbakemelding (alle nivå)

Tilbakemelding til søker/kandidat
Dersom søkeren ikke oppfyller inngangskriteriene eller kandidaten mislykkes i første sertifiseringsrunde, skal søker/kandidat informeres skriftlig om årsakene til avgjørelsen av sertifiseringsorganet (CB) . Slike tilbakemeldinger skal beskrive alle områder hvor kandidaten ikke oppfylte kravene.

Tilbakemelding fra kandidaten
Kandidater blir bedt om å fylle ut et spørreskjema for å gi tilbakemelding om sine erfaringer fra sertifiseringsprosessen. Spørreskjemaet er tilgjengelig for alle kandidater, uansett om de har bestått eller ikke. Spørreskjemaet skal ikke benyttes i vurdering av kandidaten. CB vil benytte besvarelsene for kontinuerlig forbedring