Tilsynsmyndigheter

Tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og fører tilsyn med at private og offent­lige virksomheter følger kravene i Arbeidsmiljø­loven.

Arbeidstilsynet forvalter sertifiseringsordningen for sakkyndig virksomhet og virksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om Administrative ordninger på arbeidsmiljø­lovens område.

Fagforum for sertifiseringsordningen
Nyheter fra Abeidstilsynet
Skriv fra Arbeidstilsynet

Petroleumtilsynet

Petroleumstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Petroleumstilsynet har samme rolle som Arbeidstilsynet har på land. Arbeidsmiljøloven, med noen unntak, og flere av Arbeidstilsynets forskrifter gjelder for petroleumsvirksomheten.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med kranvirksomheten innenfor petroleumsområdet.

I høringsnotatet for den reviderte utgaven av NORSOK R-003 (Sikker bruk av løfteutstyr) framgår det at standarden vil stille krav om at kranvirksomheten skal være sertifisert på lik linje med den landbaserte ordningen.


Petroleumsloven
Sikkerhetsforum

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøvern­departementet og skal føre tilsyn med sikkerheten til norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøyer som anløper norske havner.

Sjøfartsdirektoratet forvalter en godkjenningsordning for verksteder og sakkyndige personer som skal produsere, kontrollere, prøve og sertifisere laste- og losseinnretninger på skip samt på fiske- og fangstfartøyer og dekkskraner på flyttbare innretninger.

Vi er kjent med at Sjøfartsdirektoratet vurderer å endre godkjenningsordningen for sakkyndig person til å omfatte sakkyndig virksomhet på linje med den landbaserte ordningen.

Regelverk
Sakkyndig person og autorisert/kvalifisert verksted
Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip