Lekeplassutstyrsinspektør – LEK

Lekeplassutstyrsinspektør – LEK

Bruk av sertifisert kompetanse bidrar til å sikre foretaksansvaret hos utstyrseier og dokumentere uavhengig inspeksjon av utstyret.

Sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører fra Norsk Sertifisering AS er en akkreditert sertifiseringsordning. Det er etablert en programkomite for denne sertifiseringsordningen som representerer ulike interesseparter, herunder brukere (eiere), leverandører, inspektører, forsikringsselskap og kursholder. Programkomiteens oppgave er blant annet å føre tilsyn med ordningen og sikre en faglig og samfunnstjenlig styring.

Sertifiseringsordningen er en frivillig ordning. Når en oppdragsgiver krever eller forventer en sertifisert kompetanse for utførelse av et oppdrag, er det å anse som et kontraktskrav. Et slikt krav kommer da i tillegg til lovpålagte krav. Brudd på kontraktsvilkårene er således et grunnlag for å kunne kreve leveransen for ugyldig og heve kjøpet.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at lekeplassutstyret er i henhold til lovverket. Det er derfor oppdragsgivers fulle rett å kunne kreve sertifisert kompetanse for utførelse av en uavhengig inspeksjon av lekeplassutstyret.

Bruk av sertifisert kompetanse vil bidra til å sikre foretaksansvaret hos utstyrseier ved at eiere kan dokumentere bruk av sertifisert kompetanse for uavhengig inspeksjon av utstyret. Et selskap har et foretaksansvar (Straffelovens § 27) og kan komme i straffeansvar i tilfeller der årsaken til en ulykke kan skyldes feil ved montering eller vedlikehold eller avvik som følge av slitasje, hærverk, telehiv, værforhold eller andre faktorer som har påvirket utstyret over tid. Grunnlaget for et straffeansvar er omtalt i lovens § 28. Ved utmåling av straffen overfor foretaket skal det blant annet tas hensyn til «om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen» (§ 28 c)).

Utstyrsprodusentene får sine lekeapparater sertifisert av uavhengige sertifiseringsorganer, blant annet ut fra produktspesifikasjoner og krav i standardserien NS-EN 1176. En lekeplassutstyrsinspektør er sertifisert for å kunne påvise eventuelle feil og/eller avvik med hjemling i NS-EN 1176, herunder feil ved konstruksjon, produksjon, montering eller vedlikehold eller påvise avvik på utstyret som følge av slitasje, hærverk, telehiv, værforhold eller andre faktorer som har påvirket utstyrets beskaffenhet over tid. Det er derfor avgjørende at inspektøren ikke er engasjert i aktiviteter som kan komme i konflikt med en uavhengig vurdering (f.eks. aktiviteter som montering, reparasjoner, vedlikehold og kjøp og salg av utstyr).