Kvalifikasjonskrav ved resertifisering (fornyelse av sertifikat) Vedlikeholdsleder - MM

 

Resertifisering skjer hvert 3. år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato. Følgende skal sendes inn:

 • Utfylt søknad om fornyelse av sertifikat for vedlikeholdsleder, se Søknader

 • Undertegnet Adferdskode

 • Arbeidsrapport for sertifiseringsperioden (se krav til innhold nedenfor).

 • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse, se Vedlikehold av kompetanse

 • Bestått flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks poeng er 20, og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved sertifisering. Oppgavene blir revidert hvert år i samsvar med utviklingen innenfor fagområdet.

 • Erklæring på at kandidaten ikke har mottatt noen klager innenfor sertifikatets område. Alternativt skal kandidaten redegjøre for hvilke klager som er mottatt og hvordan de har blitt behandlet i virksomheten(e).

Arbeidsrapporten skal inneholde

 • Kandidatens navn og sertifikatnummer.

 • Ansettelsesforhold med angivelse arbeidsgiveren(e)s fulle navn og organisasjonsnummer.

 • Stillingsbetegnelse(r) i selskapet/selskapene.

 • Redegjørelse for ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver som følger av stillingen(e). Søkeren skal vedlegge stillingsinstruks(er) når det foreligger.  

 • Redegjørelse for deltakelse i prosjekt(er) relatert til vedlikehold og søkerens rolle i prosjektet/prosjektene.

 • Oppdragsgiver(e) for utført arbeid eller prosjekter (arbeidsgiver eller annenpart, for eksempel kunde eller underentreprenør). Angi minst tre annenparts oppdragsgivere når det er relevant.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4