Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje (3.) år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato.

 • Utfylt søknad om resertifisering i MittSertifikat.no, som inkluderer også en godkjenning av adferdskode.
 • Arbeidsrapport for sertifiseringsperioden (se krav til innhold nedenfor).
 • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse. 
 • Bestått flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks poeng er 20, og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved sertifisering. Oppgavene blir revidert hvert år i samsvar med utviklingen innenfor fagområdet. Flervalgsprøven avgis i MittSertifikat.no.
 • Erklæring på at kandidaten ikke har mottatt noen klager innenfor sertifikatets område. Alternativt skal kandidaten redegjøre for hvilke klager som er mottatt og hvordan de har blitt behandlet i virksomheten(e).

Arbeidsrapporten skal inneholde

 • Kandidatens navn og sertifikatnummer.
 • Ansettelsesforhold med angivelse arbeidsgiveren(e)s fulle navn og organisasjonsnummer.
 • Stillingsbetegnelse(r) i selskapet/selskapene.
 • Redegjørelse for ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver som følger av stillingen(e). Søkeren skal vedlegge stillingsinstruks(er) når det foreligger.  
 • Redegjørelse for deltakelse i prosjekt(er) relatert til vedlikehold og søkerens rolle i prosjektet/prosjektene.
 • Oppdragsgiver(e) for utført arbeid eller prosjekter (arbeidsgiver eller annenpart, for eksempel kunde eller underentreprenør). Angi minst tre annenparts oppdragsgivere når det er relevant.