Suspensjon, reduksjon, tilbaketrekking

Suspensjon, reduksjon, tilbaketrekking

Kriterier for suspensjon, reduksjon og tilbaketrekking av sertifiseringen

Norsk Sertifisering kan midlertidig eller permanent trekke hele eller deler av sertifiseringsomfanget når organisasjonen har misligholdt sine forpliktelser. Rettigheter og plikter for organisasjonen og Norsk Sertifisering blir regulert i egen kontrakt.

Virksomheter som for en begrenset periode ikke greier å tilfredsstille sertifiseringskravene kan suspendere seg selv inntil forholdene er brakt i orden. Suspensjon vil generelt ikke gjelde for mer enn 6 måneder.

Sertifikatet skal suspenderes dersom det til stadighet eller i alvorlig grad avdekkes at sertifiseringskravene ikke blir tilfredsstilt og det kan dokumenteres at virksomhetens system ikke er effektivt.