Miljøleder – EM

Miljøleder – EM

Jobber i alle typer virksomheter for å sikre at virksomheten oppfyller både interne og eksterne miljøkrav, sikrer at alle ledd i virksomheten overholder kravene.

En miljøleder jobber vanligvis i alle typer virksomheter for å sikre at virksomheten oppfyller både interne og eksterne miljøkrav. Med andre ord, virksomheten setter sine egne standarder for å holde sine aktiviteter miljømessig forsvarlig og iht. krav som stilles av relevante myndigheter i lover og forskrifter. Miljøledere har kunnskap om alle disse kravene og sørger for at alle ledd i virksomheten overholder dem på riktig måte.

Sertifisert kompetanse er et beslutningsgrunnlag for rekruttering og valg av personer og har en egenverdi ved karriereutvikling. Det anses også som dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor områder som har betydning for samfunnet. Ledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

En sertifisert miljøleder anvender ISO 14001 miljøledelsesstandard og dens krav i organisasjonen rettet mot analyse av organisasjonens sammenheng, inklusive interesserte parters behov og forventninger. Analysen innkluderer forpliktelser til samsvar, risiko og muligheter relatert til miljøledelsessystemet,  metoder som fastsetter organisasjonens miljøaspekter, omfanget av miljøledelsessystemet. En sertifisert miljøleder støtter toppledelsen og bidrar i utvikling av politikk, mål, planer og kontinuerlig forbedringsfilosofi for å forbedre miljøprestasjonen, samt overvåker de operasjonene som svarer til miljøaspektene inklusive kontraktører.

Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en miljøleder tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.