Kvalifikasjonskrav for sertifisering av vedlikeholdsleder

  • Søknad: Utfylt og signert søknadsskjema for sertifisering.

  • Utdannelse og yrkeserfaring: Enten A) Bachelor eller høyere og minst 5 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 2 års erfaring som leder av enheter eller personell i en vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste som vedkommende har direkte ansvar for, eller B) Teknisk fagskole eller tilsvarende og minst 7 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 3 års erfaring som leder av lag eller personell i en vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste som vedkommende har direkte ansvar for, eller C) Fagbrev eller tilsvarende i mekaniske fag og minst 9 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 5 års erfaring som leder av lag eller personell i en vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste som vedkommende har direkte ansvar for.

  • CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme).

  • Opplæring: Kandidaten skal ha deltatt på vedlikeholdslederkurs. Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et akkreditert sertifiseringsorgan (ca. 80 undervisningstimers varighet). Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet, f.eks. egenstudier, e-læring. Ikke mer enn 40 % av kurset skal i så fall erstattes av alternative opplæringsformer. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

  • Bestått eksamen som vedlikeholdsleder hos Norsk Sertifisering.

  • Signert på Adferdskoden.

Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet med presiseringer som er foretatt av Norsk Sertifisering og dokumentert i krav til kunnskap og ferdigheter. Kravene til kunnskap og ferdigheter vil danne grunnlag for godkjennelse av kurs, utarbeidelse av eksamensoppgaver og bedømming av eksamensbesvarelser.

Eksamen

Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se Offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått.

Eksamensresultat

Det kreves 70% riktig for å bestå eksamen. Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 måneder etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved begrunnet, skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS.

IPC-sertifikat: På bakgrunn av det norske akkrediterte MM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4