Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Utdannelse og yrkeserfaring

Fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene og minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning.

Kompetanseforutsetning for sertifisering

 • Kandidater eltakst bolig skal være sertifisert i henhold til NEK 405-2
 • Kandidater eltakst næring skal være sertifisert i henhold til NEK 405-1 og NEK 405-3

Kvalifiserte kandidater kan gå opp til eksamen uten nevnte sertifiseringer. Sertifiseringene må da foreligge senest 6 måneder etter bestått eksamen før utstedelse av eltakstsertifikater.

Opplæring

Gjennomført eltakstopplæring hos godkjent kursholder som dekker kompetansekravene gitt i punkt 6 i dette Normative dokumentet for sertifisering av eltakstpersonell.

Kurset, kursarrangøren og kursholder må være godkjent av sertifiseringsorganet for sertifiseringsordningen. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i punkt 6 i dette dokumentet.

 • Eltakst bolig: 80 skoletimers kurs eltakst bolig eller
  kurs eltakst næring pluss 40 timers spesialisering eltakst bolig
 • Kurs eltakst næring: 80 skoletimers kurs eltakst næring eller
  kurs eltakst bolig pluss 40 timers spesialisering eltakst næring

Undervisningsmetode: Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet. Bruk av alternative undervisningsformer skal være begrunnet og basert på risikovurderinger. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

Bestått eksamen som eltakstperson bolig/ næring hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av to hoveddeler, teori og praksis. Eksamensstrukturen skal framgå av offentlig veiledning for eksamen som er publisert på sertifiseringsorganets nettside.

Det er angitt poengkrav for hver oppgave og samlet for den teoretiske hoveddelen og for den praktiske hoveddelen.

Teoridelen og praksisdelen blir vurdert uavhengig av hverandre. Det betyr at det ved stryk i en av delene, er det ikke nødvendig å ta opp igjen den delen som er bestått.

Eksamen består 3 teorioppgaver (hoveddel 1) og praksisoppgaver (hoveddel 2)

 1. Flervalgsoppgaver – 10 spørsmål med 4 svaralternativer
 2. Kunnskapsoppgave – 5 kunnskapsspørsmål basert på to eller flere observasjoner fra takst i bolig eller næring
 3. Analyseoppgave – Identifisere og analysere avvik ut fra forelagte utsagn
 4. Praksisoppgaver – Kandidaten skal redegjøre for avvik med tilstandsgrader og evt. utbedringstiltak ut fra en situasjon/hendelse og forelagte objekter eller bilder

Dersom kandidaten består kun en del av eksamen (teori eller praksis), er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema. Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge.

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.

Krav til uavhengighet og integritet

Sertifisert eltakstperson kan ikke påta seg oppdrag som uavhengig tredjepart (se jobbprofil) i tilfeller der det kan oppstå interessekonflikter, eller der det kan rettes rimelig tvil om eltakstpersonens uavhengighet i oppdraget.

Eltakstpersonen skal vurdere egen uavhengighet ut fra sitt forhold til oppdragsgiver, berørte parter og til eiendeler eller løsøre som omfattes av saken. Eltakstpersonen skal i tvilstilfeller vurdere dette ut fra egne økonomiske eller finansielle interesser, nære relasjoner eller slektskap til oppdragsgiver eller andre berørte parter, tidligere oppdrag som har eller kan ha relevans for oppdraget og/eller andre forhold som kan skape tvil om eltakstpersonens uavhengighet.