Vår policy om upartiskhet

Vår policy om upartiskhet

Norsk Sertifisering AS og dets medarbeidere, fast ansatte og innleide, forstår at tilliten til sertifiseringsregimet i sin alminnelighet og til sertifisering av produkter, personell og styringssystemer i særdeleshet er avhengig av at sertifiserings- og oppfølgingsprosesser oppfattes som objektive og upartiske.

Norsk Sertifiserings ledelse er ansvarlig for at utenforliggende forhold som økonomi, nære relasjoner mellom kunde og revisor, eierskap, osv. identifiseres og vurderes i forhold til om upartiskheten kan være truet.

Norsk Sertifisering AS har etablert en upartiskhetskomité som skal påse at kommersielle og andre interesser ikke skal forhindre en objektiv gjennomføring av sertifiseringsaktiviteter. Komiteen består av personer med høy integritet som ikke er ansatt i Norsk Sertifisering AS, uten at noen person eller part dominerer. Ledelsen forplikter seg til å gi komiteen all relevant informasjon for å kunne vurdere aktørenes upartiskhet.