Sertifiseringsprosessen – veien til sertifisering

Sertifiseringsprosessen – veien til sertifisering

Søknad og søknadsbehandling

Virksomheten sender søknad når ledelsen anser ledelsessystemet for å være klart for sertifisering. Søknaden skal inneholde tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å kunne vurdere og fastsette pris og bruk av ressurser og kompetanse.

Når søknaden er behandlet og godkjent, eventuelt etter innhenting av utfyllende informasjon vil det bli utarbeidet et tilbud i tråd med den informasjon som er gitt

Ved tilbudsaksept, vil det bli oversendt et kontraktsforslag for signering. Det vil deretter bli gjennomført en innledende revisjon.

Revisjonsprogram

Norsk Sertifisering utarbeider et revisjonsprogram for en sertifiseringsperiode på 3 år som skal dekke alle kravene i ledelsessystemet. Revisjonsprogrammet for innledende omfatter en to-trinns innledende revisjon, overvåking det første og andre året og en resertifisering som må gjennomføres før sertifikatets utløpsdato.

Prosessen

Trinn 1: Dokumentgjennomgåelse og deretter besøk for å vurdere om organisasjonen er moden til å gå videre med sertifiseringsprosessen og derved forberede Trinn 2.

Trinn 2: Sertifiseringsbesøk for å vurdere ledelsessystemets effektivitet og samsvar med krav, undersøke hvordan aktiviteter blir overvåket, målt og rapportert i henhold til hensikt, forventning og mål, vurdere gjennomføring av interne kvalitetsrevisjoner og ledelsens gjennomgåelse.

Våre kvalitetsrevisorer presenter eventuelle avvik. Organisasjonen og vår revisjonsleder blir enige om tidspunkt for korrigering av avvik. Det vil bli avkrevd en årsaksanalyse til påviste avvik. Organisasjonen oversender korrigerende tiltak for lukking av avvik. Når avvik er tilfredsstillende lukket og resultatene fra revisjonsbesøk for øvrig vurderes å være i samsvar med standardens krav, vil revisjonsleder forelegge sin anbefaling for innstilling og endelig beslutning om sertifisering.

Tidsrommet fram til Trinn 2 kan iverksettes, vil bestemmes av om det er behov for å revurdere forhold som har blitt identifisert i Trinn 1. Ledelsessystemet bør generelt være implementert og fungerende i 1-3 måneder før Trinn 2 blir iverksatt, men dette vil også bli vurdert under Trinn 1.

Datoen for den første overvåkingsrevisjonen etter innledende sertifisering skal ikke være mer enn 12 måneder fra datoen for sertifiseringsbeslutning.

Norsk Sertifisering kan i tillegg gjennomføre revisjonsbesøk i forbindelse med utvidelse av omfang eller som følge av alvorlige klager eller andre forhold som krever ekstrabesøk.