Kunnskap og ferdigheter

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten skal dokumentere minimum 3 års relevant yrkeserfaring i løpet av de siste 5 år, hvorav minst 1 år er relatert direkte til lekemiljø og lekeplassikkerhet og minst 80 timer er direkte relatert til et variert utvalg av lekeplassutstyr, inkl. montering og vedlikehold. Relevant yrkeserfaring skal dokumenteres – inkl. referanser – og bekreftes i et søknadsskjema, som vurderes av sertifiseringsorganet og programkomiteen. Det forutsettes at kandidaten oppgir korrekte opplysninger om kunnskaper og erfaring i forhold til lekeplassutstyr.

Kandidaten skal ha gjennomgått et opplæringsprogram i regi av Bad Park og Idrett (BPI) som er i overensstemmelse med disse retningslinjene og godkjent av programkomiteen før eksamen kan avlegges.

Opplæring – Teori

Forut for eksamen må kandidaten ha gjennomført et lekeplassinspektørkurs hos BPI. Kursholdere godkjennes av BPI etter skriftlige kriterier som er tilgjengelige for sertifiseringsorganet. Kandidaten skal gjennom kurset, som er bygget opp på gjeldende opplæringsplan, gjøres godt kjent med kravene i gjeldende utgave av NS-EN 1176 (se 1.1) og kunne omsette teori i praktisk inspeksjonsarbeid.

Opplæring – Praktisk utstyrsinspeksjon

Kurset skal sette kandidaten i stand til å inspisere en lekeplass og det skal i opplæringen legges vekt på praktiske demonstrasjoner av lekeplassutstyr og underlag med og uten feil. Kandidaten skal øves i å skille mellom følgende typer prioriterte avvik: A, B og C – som veiledende i undervisning og til eksamen.

a) Avvik som kan medføre fare for barnets liv. (A-feil).

b) Avvik som kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet. (B-feil).

c) Avvik som kan føre til mindre alvorlig skade. (C-feil)

Kandidatene skal øves i å skrive inspeksjonsrapport som viser hjemmel og referanse til gjeldende utgave av NS-EN 1176 – se pkt. 5.2. Kandidaten skal også øves og eksamineres i bruk av sonder og annet måleutstyr.