Revisjonsleder ISM kode – ILA (ISM)

Revisjonsleder ISM kode – ILA (ISM)

ISM-revisorer arbeider i eller for rederier, og har fullført relevant kurs (ref. MSC-MEPC.7/Circ 8).

IMO (International Maritime Organisation) vedtok den internasjonale koden for sikker drift av skip og for forebygging av forurensing (ISM-koden), og koden ble obligatorisk i 1998. Den stiller kravene til et ledelsesystem for virksomheter som har ansvaret for driften av skip, med hensyn til sikkerhet og forebygging av forurensning, inkludert utvikling og implementering av et Safety Management System (SMS).

ISM-revisjon: Personer som arbeider som ISM-revisorer i rederier, har varierende grad av opplæring og erfaring. ISM-revisorene bør ha fullført relevant kurs (ref. MSC-MEPC.7/Circ 8). Et akkreditert sertifikat vil være dokumentasjon på at de formelle kravene er tilfredsstilt.

Sertifisert kompetanse: ISM-revisorer og ISM-revisjonsledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekravgjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

Sertifisering er en godkjenning av en uavhengig tredjepart. Sertifisering er blant annet en dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor sertifikatets virkeområde, i dette tilfellet ISM-koden.

Bruk av sertifisert ISM-revisorkompetanse bidrar til å sikre foretaksansvaret hos oppdragsgiveren for at virksomheten opererer i samsvar med ISM-koden.

Internasjonalt samarbeid og ISM-revisjon på tvers av landegrenser: På bakgrunn av det akkrediterte ISM-revisor- / revisjonsledersertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For personell som arbeider mye utenlands, kan det være fordel å ha et IPC-sertifikat. Det er internasjonalt og dokumenterer innehaverens kompetanse. De nasjonale sertifikatene er, gjennom akkrediteringen, også internasjonalt anerkjent, men er ikke like kjent utenlands. 

Akkreditert sertifisering av personer er en verdensomspennende ordning, og sertifikatene har gyldighet i alle land med nasjonal offentlig akkrediteringsordning. Akkreditert sertifisering er en kvalitetssikret sertifiseringsordning.  Akkreditering er en bekreftelse på at sertifiseringsorganet har kompetanse og systemer til å sertifisere i samsvar med gitte krav, og det innebærer at sertifiseringsorganets virksomhet blir vurdert og overvåket av et nasjonalt akkrediteringsorgan.