Prisliste for sertifisering av personer – alle ordninger

Prisliste for sertifisering av personer – alle ordninger

Prisene er gyldig fra og med 01.02.2023. Alle priser er angitt eks. mva.

Våre priser er standardisert og er lik for alle våre norske sertifiseringsordninger for personell. Alle sertifikat vil bli distribuert på våre hjemmesider og til internasjonale sertifikatdatabaser der det er påkrevd av akkrediteringsorganet.


Sertifiseringsavgift, første gangs sertifisering ………………………………………………………….. 6.800,-
Avgiften dekker søknad om sertifisering, søknadsbehandling, eksamensgjennomføring (skriftlig/muntlig), sensur, årlig sertifiseringsavgift inneværende år, utstedelse og distribusjon av sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Resertifisering ………………………………………………………………………………………………… 3.600,-
Avgiften dekker søknad om sertifisering, søknadsbehandling, eksamensgjennomføring (skriftlig/muntlig), sensur, utstedelse og distribusjon av sertifikat. Årlig sertifiseringsavgift kommer i tillegg.

Årlig sertifiseringsavgift  ……………………………………………………………………………………. 1.300,-
Avgiften faktureres hvert år og dekker kostnadene med vedlikehold og utvikling av sertifiseringsordningen
samt oppfølging og henvendelser fra sertifikatinnehaverne. Ved første gangs sertifisering er denne avgiften
innbakt i sertifiseringsavgiften, ved resertifisering kommer denne i tillegg (hvert år).

IPC-sertifikat (internasjonalt) eller EOQ-sertifikat (europeisk)  ……………………………………… 2.530,-
Disse sertifikatene bygger på et eksisterende sertifikat og kommer i tillegg.

Sertifikatkort (for hvert sertifikat) …………………………………………………………………………… 600,-
Mistet/tapt sertifikat-utstedelse av nytt (gjelder kun sertifikatkort) …………………………………… 800,-


Oppsigelse av sertifikat
Sertifikatet er gyldig til det utløper. Oppsigelse må skje senest innen 1. november i inneværende år for å unngå å bli belastet for årlig sertifikatavgift kommende år. Sertifikatinnehaver plikter å informere om endringer som påvirker sertifikatet som endring av adresser og fakturamottaker, endring av arbeidsgiver og oppsigelse av sertifikatet. Informasjon om endringer kan registreres direkte inn i www.mittsertifikat.no, eller sendes oss på epost til info@norsksertifisering.no
 
Prisene er gjenstand for årlig justering.