Vedlikehold av kompetanse

Vedlikehold av kompetanse

Årlig rapportering

Sertifikatinnehaveren skal:

  1. vedlikeholde den tilegnede kunnskapen under sertifikatperioden og holde seg oppdatert på nye regler innen fagområdet

2. rapportere antall utførte takseringer og oppdragsliste for rapporteringsåret som kan bekrefte minst 80 timer som eltakstperson i henhold til gjeldende retningslinjer. Sertifiseringsorganet kan be om mer detaljert oversikt evt. med referansepersoner hvis det anses nødvendig. Rapportering skal skje innen første februar påfølgende år. Rapporteringen blir behandlet særskilt av sertifiseringsorganet. Sertifiseringsorganet skal velge en eller flere rapporter ut fra oppdragsliste. Denne rapporteringen skal

  • sikre at rapportene som sendes inn til vurdering er representativ for eltakstpersonens arbeid
  • dokumentere på en upartisk måte at inspektøren har utført antall påkrevde timer
  • sikre at rapportene som blir levert inn til vurdering er identisk med rapport som er levert oppdragsgiver

3. sende inn til sertifiseringsorganet en årsrapport inklusive en eller flere fullstendige rapporter fra gjennomførte takseringer som sertifiseringsorganet har valgt ut fra rapporteringsåret. Rapportene blir vurdert konfidensielt

4. betale et årsgebyr etter gjeldende satser som er angitt på nettsidene til Norsk Sertifisering AS. Årsgebyret skal dekke kostnader i forbindelse med gjennomgåelse av års- og takseringsrapporter, klage- og ankebehandling på sertifiserte eltakstpersoner, validering av ordningen (sikre at den har gyldighet og er i samsvar med dens formål) og administrasjon av ordningen. Fakturering skjer normalt i februar måned

5. opptre i henhold til adferdskode

6. gyldig ansvarsforsikring

7. sørge for å holde sin profil oppdatert på Norsk Sertifiserings portal MittSertifikat.no.

Sertifikatinnehaveren skal bekrefte oppfyllelse av ovenstående punkter og ved å fylle ut en årsrapport som sendes til sertifiseringsorganet innen 1. mars påfølgende år. Dersom sertifikatinnehaveren ikke oppfyller punktene a, b og c, kan han/hun måtte gjennomgå en ny prøve for å beholde sertifikatet.