Lover og forskrifter

Det overordnede formålet med å sertifisere produkter og tjenester er å forsikre berørte parter om at produktet eller tjenesten oppfyller aktuelle krav, herunder lovbestemte krav. Forskrift om administrative ordninger setter krav om at sakkyndige virksomheter (§ 8-6) skal ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder. Oversikten over regelverk viser til det viktigste lovverket som har aktualitet for virksomheter som utøver sakkyndig kontroll, aktuelle bransjekrav og normer og bransjestandarder.

Oversikten blir regel­messig oppdatert.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4