Risk Manager – RM

Risk Manager – RM

Jobber med å utforme og implementere en overordnet risikostyringsprosess for virksomheten, som inkluderer en analyse av den økonomiske effekten på selskapet når risikoer oppstår.

En Risk Manager støtter ledelsen til å fastsette risikonivået selskapet er villig til å ta, samt kartlegge mulighetene som finnes for vekst og utvikling.

Sertifisert kompetanse er et beslutningsgrunnlag for rekruttering og valg av personer og har en egenverdi ved karriereutvikling. Det anses også som dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor områder som har betydning for samfunnet. Ledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

En sertifisert Risk Manager har kunnskap og kompetanse til å analysere aktuelle risikoer og identifisere potensielle risikoer som påvirker selskapet, kan anvende ledelsesmodeller, og alle aspekter av ISO 31000. En sertifisert Risk Manager er i stand til å analysere risiko med hensyn på størrelse, trusler og muligheter, ved å velge passende analysemetoder.

Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en Risk Manager tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.