Sertifisert sikkerhetsopplæring – Forskriftsendring G5, offshorekran

Sertifisert sikkerhetsopplæring – Forskriftsendring G5, offshorekran

Norsk Sertifisering AS er nå utpekt av Arbeidstilsynet som sertifiseringsorgan innen sikkerhetsopplæring for offshorekran. Grunnlaget for utpeking er hjemlet i forskrift om administrative ordninger § 7-1. Vedtaket om utpeking som sertifiseringsorgan for G5 gjelder fra og med 01. april 2022.

Forskrift om utførelse av arbeid, forskrift 1357, § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet, er utvidet til å omfatte G5, offshorekran. Endringen gjelder fra 01. april 2022.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har et formalisert samarbeid innenfor sertifiseringsordningen for G5. For arbeidsutstyret offshorekran har Petroleumstilsynet særskilt kompetanse og ansvar for etablering og utvikling av opplæringsplanene. Disse opplæringsplanene ligger på hjemmesiden til Petroleumstilsynet.

Forskriftsendringen og nye opplæringsplaner for G5, innebærer ny revisjon av virksomheter som i dag er godkjent for G5 eller som ønsker å bli godkjent på området.  Vilkårene for revisjonen vil ikke være vesentlig endret ut dagens sertifikatvilkår. De vesentligste endringene følger av de nye opplæringsplanene for bruk av offshorekran.

Vi tar direkte kontakt med de som i dag er sertifisert for planlagt oppfølging.