Produktsertifisering

Sertifisering av produkter omfatter både produkter, prosesser og tjenester, og det overordnede formålet med å sertifisere er å forsikre berørte parter om at produktet, prosessen eller tjenesten oppfyller spesifiserte krav i lovverk, standarder og andre normative dokumenter. I mange tilfeller stiller myndighetene krav om godkjenning av produkter før de kan bli tatt i bruk, importert eller eksportert. Produktsertifisering kan også være begrunnet i krav fra kunder eller fra en aktuell industri eller bransjeområde. Krav om sertifisering av sakkyndig kontrollvirksomhet og opplæringsvirksomhet er en slik lovfestet sertifiseringsordning for produkter. Ordningen ble innført i juni 1998 og forvaltes av Arbeidstilsynet. 

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av:

  • Sakkyndig Virksomhet
  • Sikkerhetsopplæring

Kravet er hjemlet i forskrift om administrative ordninger og er basert på en tidligere offentlig godkjenningsordning fra Arbeidstilsynet for sak og fagkyndig personell innenfor kran og løft og masseforflytningsmaskiner.Det overordnede formålet med å sertifisere produkter og tjenester er å forsikre berørte parter om at produktet eller tjenesten oppfyller aktuelle krav, herunder lovbestemte krav, krav i for­skrifter, bransjerelaterte krav og normer og aktuelle standarder.

Forskrift om administrative ordninger setter krav om at sertifiserte opplæringsvirksomheter (§ 8-1) og sakkyndige virksomheter (§ 8-6) skal ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder.

Trykk på aktuell kategori i menyen til venstre; Sakkyndig virksomhet eller Sikkerhetsopplæring, og du vil finne oversikt over regelverk som viser til det viktigste lovverket for din virksomhet. Oversikten blir regel­messig oppdatert.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4