Sertifiseringsprosessen

IPMA-sertifiseringen gjennomføres etter en formell prosess, utviklet av IPMA basert på EN ISO 17024 for sertifisering av personer.

Sertifiseringen foretas normalt to runder pr. år, men kan også gjennomføres bedriftsinternt. Det holdes et åpent orienteringsmøte før hver ny runde.

Sertifiseringen kan gjennomføres på norsk eller engelsk.

Sertifiseringsprosessen starter med et introduksjonsseminar for påmeldte kandidater. For hver kandidat utpekes to assessorer, hvorav en skal ha kjennskap til den bransjen kandidaten kommer fra.


Del 1

Første del av prosessen er lik for alle nivåer.

Kandidaten utarbeider CV og en egenvurdering på egne skjemaer som kandidaten gjennomgår med en sparringspartner. Det anbefales å bruke 3-5 dager på egenvurderingen som også vil bidra til å gi en god innsikt i egen kompetanse, både styrker og svakheter.

Søkere på nivå C utarbeider også en oversikt over prosjektledelseserfaring, og vurderer kompleksiteten i denne. For nivå A og B gjøres tilsvarende for prosjekt, program eller portefølje.

Det inngår også en skriftlig prøve på tre timer. Denne fasen avsluttes med en tilbakemelding til kandidatene om sterke/svake sider i henhold til oppsatt tidsplan. Første bedømmelse foretas basert på CV, erfaringsbeskrivelse og skriftlig prøve. Det gis en tilbakemelding etter ca 2 uker.

Nivå D avsluttes her.


Del 2

Det videre forløp avhenger av nivået:


Nivå C

Her avholdes en workshop på en dag. Deretter avholdes et avslutningsintervju på 1 time.
I spesiell situasjoner kan det i stedet for workshop gjennomføres et utvidet intervju (2-4 timer). 


Nivå B

Det skal leveres en ledelsesrapport for et prosjekt, program eller portefølje man har ledet. Rapporten utarbeides i hht angitt mal. Fokus skal være på resultater og læring av egen prosjektledelse. Arbeidsmengden med å utarbeide rapporten anslås til tre dager. Sertifiseringen avsluttes med et intervju på 1,5 timer.


Nivå A

Kandidaten skal levere en ledelsesrapport for et prosjekt, program eller portefølje vedkommende har ledet. Rapporten utarbeides i henhold til angitt mal. Fokus skal være på resultater og læring av egen prosjektledelse. Arbeidsmengden med å utarbeide rapporten anslås til tre dager.

Det skal dessuten gjennomføres en oppgave knyttet til et case. Dette kan være hentet fra en reell situasjon i en virksomhet. Sertifiseringen avsluttes med et intervju på 1,5-2 timer.


Ulike situasjoner

Under sertifiseringsforløpet kan du utsette videre deltakelse i prosessen en gang i et halvt år – mot å betale et administrasjonsgebyr. Se Priser. Ytterligere utsettelse krever ny påmelding.

Dersom du innen introduksjonsseminaret finner ut at du ikke har nødvendige erfaring, kan du melde fra at du ikke går videre, eller velge et lavere nivå.

Viser det seg under evalueringen at din kompetanse svarer bedre til et lavere eller høyere nivå, kan du skifte over til dette nivået. Dette må skje før skriftlig prøve.


Krav til å bestå

Krav til nivå A, B og C

Krav til omfang av prosjektledelseserfaring innen angitt kompleksitet må være verifisert.

For å oppnå et nivå A-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80% av kompetanseelementene som gjelder for gitt domene, i svært komplekse omgivelser.

For å oppnå et nivå B-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80% av kompetanseelementene som gjelder for gitt domene, i komplekse omgivelser.

For å oppnå et nivå C-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80% av kompetanseelementene som gjelder for prosjekter, i moderat komplekse omgivelser.

For å dokumentere dekning av et bestemt kompetanseelement, skal en kandidat vise minst 50% av KCI-ene.

Krav til nivå D

Skriftlig prøve dekker 100% av kompetanseelementene for prosjekter. For å oppnå et nivå D-sertifikat, må kandidaten demonstrere tilstrekkelig kunnskap innen 80% av kompetanseelementene. %-andel rundes ned til nærmeste hele tall.

 

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4