Mangfoldsleder

Kvalifikasjonskrav for sertifisering av mangfoldsleder - DM

  • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering

  • Utdannelse og yrkeserfaring: Enten A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år ledelseserfaring, eller B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år ledelseserfaring.

  • Opplæring: Deltatt på et kurs for mangfoldsledelse godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 80 timer).

  • Bestått eksamen som mangfoldsleder hos Norsk Sertifisering AS

  • Underskrevet Adferdskoden 

Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet med presiseringer som er foretatt av Norsk Sertifisering og dokumentert i krav til kunnskap og ferdigheter for DM. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Eksamen

Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.
Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se "Offentlig veiledning" om eksamen ved lenken til venstre på denne siden. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den del-eksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny del-eksamen for den delen som ikke ble bestått.

Eksamensresultater

Det kreves 70% riktig for å bestå hver del av eksamen (skriftlig og muntlig). Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 måneder etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved begrunnet, skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4