Kvalitetsrevisor og Revisjonsleder kvalitet

Kvalifikasjonskrav for sertifisering av Revisjonsleder kvalitet - QLA

 • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering

 • Utdannelse og yrkeserfaring: Enten A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt, eller B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt.

 • Forkunnskaper: Forkunnskaper tilsvarende Quality Manager (QM, kvalitetsleder), dvs. deltatt på kvalitetslederkurs godkjent av et akkreditert sertifiseringsselskap (ca. 160 timer). Dersom sertifiseringen ønskes gjennomført på bakgrunn av forkortet kurs innenfor QA/QLA (se godkjente kurs), kreves det at kandidaten kan dokumentere tidligere opplæring innen kvalitet. Det vil da i utgangspunktet bli krevet minst 15 dagers tidligere opplæring innen kvalitet, HMS, risikostyring eller andre styringssystemer. Dersom det ønskes Kompetansebevis som Revisjonsleder Kvalitet (QLA, Quality Lead Auditor) fra European Organization for Quality i tillegg til norsk akkreditert sertifikat, kreves det bestått QM eksamen.

 • Revisjonserfaring: Kandidaten må ha deltatt som aktiv revisor på minst 5 revisjoner, hvorav 3 av revisjonene som revisjonsleder for et team med minst en medrevisor. Revisjonene skal samlet være av minst 20 dagers varighet inklusive forberedelse og rapportering.  Revisjonene kan være interne eller eksterne og være basert på ISO 19011 og ISO 9001 eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av en hel rapport og  en side fra 4 andre som viser hvilken funksjon vedkommende hadde under revisjonen.  Revisjonene må ikke være eldre enn 3 år ved sertifisering.  Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.

 • Innsendt  CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme)

 • Deltatt på revisjonslederkurs godkjent av Norsk Sertifisering AS

 • Bestått eksamen som kvalitetsrevisor hos Norsk Sertifisering AS

 • Signert på Adferdskoden 

Kvalifikasjonskrav for sertifisering av Kvalitetsrevisor - QA

 • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering

 • Utdannelse og yrkeserfaring: Enten A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt, eller B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt.

 • Forkunnskaper: Må ha deltatt på et kurs på minst 5 dager som dekker Del 1 i krav til kunnskap og ferdigheter for Kvalitetsledere. Forkunnskaper til kandidater som ikke har gjennomført et slikt kurs vil bli vurdert individuelt ut fra tidligere opplæring og erfaring av sertifiseringsorganet. Det vil i utgangspunktet bli krevet minst 5 dagers tidligere opplæring innen kvalitet, HMS, risikostyring eller andre styringssystemer. Dersom det ønskes Kompetansebevis som Kvalitetsrevisor (QA, Quality Auditor) fra European Organization for Quality i tillegg til norsk akkreditert sertifikat, kreves det bestått eksamen fra kurs som dekker Del 1 i det normative dokumentet til Kvalitetsleder. Dette kurset vil normalt ta 5 dager.

 • Revisjonserfaring: Kandidaten må ha deltatt som aktiv revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet inklusive forberedelse og rapportering.  Revisjonene kan være interne eller eksterne og være basert på ISO 19011 og ISO 9001 eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av en hel rapport og  en side fra 4 andre som viser hvilken funksjon vedkommende hadde under revisjonen.  Søkeren må ha vært aktiv revisor, men behøver ikke å ha vært revisjonsleder.  Revisjonene må ikke være eldre enn 3 år ved sertifisering.  Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.

 • Innsendt  CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme).

 • Deltatt på revisjonskurs godkjent av Norsk Sertifisering AS

 • Bestått eksamen som kvalitetsrevisor hos Norsk Sertifisering AS

 • Signert på Adferdskoden

Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet med presiseringer som er foretatt av Norsk Sertifisering og dokumentert i krav til kunnskap og ferdigheter for QA og QLA. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Eksamen

Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.
Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se "Offentlig veiledning" om eksamen ved lenken til venstre på denne siden. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den del-eksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny del-eksamen for den delen som ikke ble bestått.

Eksamensresultater

Det kreves 70% riktig for å bestå hver del av eksamen (skriftlig og muntlig). Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 måneder etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved begrunnet, skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet: På bakgrunn av det norske akkrediterte QA/QLA-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet og EOQ-kompetansebeviset påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4