Sertifisert persons adferd eller virke

Generelt

Norsk Sertifisering vil bekrefte mottak av klagen og henvise til saksbehandlingen på nettsiden.

Norsk Sertifisering vil foreta en foreløpig vurdering av klagen før den innklagede blir informert.

Avvisning av klage

Grunnlag for å avvise en klage kan være at den

  • er ubegrunnet eller udokumentert
  • er framlagt på vegne av en annenpart som er uavhengig av saken og/eller aktuelle kontrollobjekter
  • anses usaklig og framstår som trakasserende overfor en innklaget
  • ikke kan behandles anonymt overfor klager uten samtykke fra klager
  • faller utenfor Tjenestebeskrivelsens (lekeplassutstyrsinspektører) formål og omfang
  • Når det foreligger grunnlag for å avvise klagen, skal NSAS gi en begrunnet informasjon til klageren og orientere om at denne kan anke avgjørelsen til Programkomiteen.
Klagebehandling

Når det foreligger grunnlag for å behandle klagen, og når den angår mulig brudd på adferdskoden (for lekeplassutstyrsinspektører: Tjenestebeskrivelsens punkt 1.2), skal Norsk Sertifisering, ved behov, konsultere sensor eller annen sakkyndig person utpekt av Norsk Sertifisering.

I klagesaker som angår mulig brudd på krav til uavhengighet (gjelder lekeplassutstyrsinspektører), kan daglig leder konsultere Programkomiteens leder og/eller Norsk Sertifiserings upartiskhetskomite.
Norsk Sertifisering skal igangsette klagebehandling innen 3 uker etter mottak av klagen.

Klageren eller den innklagede skal, på forespørsel fra Norsk Sertifisering, forelegge ytterligere dokumentasjon eller besvare henvendelsen innen 1 uke. Dersom slik informasjon ikke er framlagt innen fristen, kan beslutning fattes på det grunnlaget som foreligger uten videre klage- og/eller tilsvarsrett.

Avgjørelsen skal foreligge senest 3 uker etter at behandlingsgrunnlaget foreligger.

Norsk Sertifisering skal orientere om resultatet fra klagebehandlingen overfor den eller de partene som har vært omfattet av klagebehandlingen og om eventuelt sanksjoner i saken.

Sanksjoner

NSAS kan gi advarsel, suspendere eller trekke tilbake sertifikatet avhengig av klagens omfang og de beslutningene som er fattet i saken.

Ankebehandling

Klager eller den innklagede kan anke en avgjørelse inn til Norsk Sertifisering innen 3 uker etter at resultatet fra klagen foreligger. Mottak av anken bekreftes i løpet av 1 uke. Anken vil bli forelagt lederen av sertifiseringsordningens programkomite/fagstyre som behandler anken, eventuelt i samråd med en eller flere komitemedlemmer. Anken skal søkes behandlet i løpet av 6 uker.

Programkomiteens leder eller det komitemedlemmet han har utpekt, kan bestemme om det er behov for å trekke inn personell utenfor komiteen med spesialkompetanse. Prosedyrens punkt 2 om krav til uavhengighet og konfidensialitet gjelder for alle som blir involvert i ankebehandlingen.

Resultatet av ankebehandlingen er endelig.

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4