Saksbehandling, eksaminering og sertifiseringsavgjørelser

Klager og anker som gjelder eksamensgjennomføring og sertifiseringsavgjørelser, herunder sertifisering, fornyelse, suspensjon eller tilbaketrekking gjennomføres i henhold til følgende prosedyre:

Klage- og ankebehandlingsprosessen Prosedyre
Informasjon om klage- og ankerett På hjemmesiden, på søknadsskjema og i brev ved ikke-bestått eksamen.
Info om klage- og ankeprosessen På hjemmesiden.
Klage- og ankefrist 3 uker fra avgjørelsen foreligger.
Klagens og ankens form Klager og anker skal være skriftlig, begrunnet og oversendt separat. Kommentarer på evalueringsskjema etter eksamen eller revisjon, regnes ikke som formell klage.
Klagen og anken sendes til Norsk Sertifisering ved daglig leder, postadresse eller til e-postadresse info@norsksertifisering.no
Bekreftelse på mottak Klager skal ha skriftlig tilbakemelding på mottak innen 1 uke med henvisning til saksbehandlingen slik det framgår av nettside.
Klage- og ankebehandling Klager blir behandlet av en kompetent person utpekt av sertifiseringsorganet. Dersom klagen angår bedømmelsen av eksamensbesvarelse, kan kandidaten på forespørsel få en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto, dersom dette ikke allerede er meddelt tidligere.

Anker blir forelagt ny sensor eller annen kompetent person utpekt av sertifiseringsorganet som ikke har bedømt besvarelsen. Hovedoppgaven er å vurdere bedømmelsen(e) som tidligere er gjort, samt å foreta en egen bedømmelse. Ankesensorens bedømmelse blir endelig..

For IPMA-sertifisering gjelder: Anken blir forelagt en ankeansvarlig utpekt av Sertifiseringsorganet. Dersom anken tas til følge, oppnevnes to nye assessorer som foretar en selvstendig vurdering. Ankeassessorenes bedømmelse er endelig. Det påløper et gebyr for behandling av anken som blir tilbakebetalt dersom kandidaten får medhold.
Tilbakemelding Norsk Sertifisering vil gi skriftlig tilbakemelding om utfallet av klagen/anken, eller at svar om at utfallet vil bli sendt innen 6 uker (for IPMA-sertifisering gjelder innen 3 måneder). Behandling av klager/anker skal også omfatte vurdering av behov for korrigerende tiltak.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4