Kvalifikasjonskrav for sertifisering av ISM-revisor og ISM-revisjonsleder

  • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering

  • Utdannelse: Enten A) eksamen fra høyere utdanning innen tekniske fag med minst to års studium eller B) maritim utdanning og fartstid som sertifisert skipsoffiser. Annen høyere utdanning og arbeidserfaring som vurderes som relevant av sertifiseringsorganet kan i særskilte tilfeller godkjennes.

  • Yrkeserfaring: Arbeidet innen maritimt fagområde og/eller sikkerhetsstyring i minst 4 år.

  • Grunnleggende kunnskap: Kjennskap til maritimt regelverk nasjonalt og internasjonalt.

  • Forkunnskaper: Tilsvarende 15 dagers tidligere opplæring innen styringssystemer (eksempelvis ISM, kvalitetsstyring, HMS eller risikostyring).

  • Revisorerfaring: Må ha deltatt som aktiv revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering). Revisjonene kan være interne eller eksterne og basert på ISM koden eller andre standarder/forskrifter. Revisjonene må være utført i løpet av de siste 3 år før sertifisering. Søkeren må ha vært aktiv revisor. Rapportene skal sendes inn (en hel rapport og en side fra fire andre som viser hvilken rolle søkeren hadde i revisjonen). Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene. For ISM-revisjonsleder må minst 3 av de 5 revisjonene være utført i rollen som revisjonsleder for et revisjonslag med minst 1 medrevisor.

  • Deltatt på ISM revisjonslederkurs godkjent av et akkreditert sertifiseringsselskap

  • Bestått eksamen som ISM revisor hos Norsk Sertifisering

  • Signert på Adferdskoden. Code of conduct

  • Innsendt CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme).

Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i pensumlisten. Pensumlisten er basert på kompetansekravene i Normativt Dokument. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Eksamen

Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se Offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått.

Eksamensresultater

Det kreves 70% riktig for å bestå hver del av eksamen (skriftlig og muntlig). Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 måneder etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved begrunnet, skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS. 

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet: På bakgrunn av det norske akkrediterte ISM-revisorsertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4