Krav ved sertifisering - OHMS: Arbeidsmiljøleder

For å bli sertifisert som arbeidsmiljøleder må kandidaten dokumentere kvalifikasjonskrav fra punktlisten under:
  • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering
  • Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris): A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen arbeidsmiljøledelse eller beslektede arbeidsfelt B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen arbeidsmiljøledelse eller beslektede arbeidsfelt.
  • CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme)
  • Deltatt på arbeidsmiljølederkurs godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 80 timer), se godkjente kurs
  • Bestått eksamen som arbeidsmiljøleder hos Norsk Sertifisering AS
  • Signert på Adferdskoden eller Code of conduct
  • Lest og forstått Offentlig veiledning om arbeidsmiljøledereksamen
Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i krav til kunnskap og ferdigheter for arbeidsmiljømiljøleder. Dokumentet krav til kunnskap og ferdigheter er basert på kompetansekravene i Normativt Dokument. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensoppgaven.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se Offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått.

ID-kontroll

Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamensresultater

Ved sensur er det "bestått" eller "ikke  bestått" som gjelder . For å bestå kreves 70 % riktighet i besvarelsen (både skriftlig og muntlig). Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 uker etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved en begrunnet og skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4