ISM: International Safety Management

ISM-revisor - ISM-revisjonsleder

Nytteverdi av akkrediterte sertifikater

ISM-revisjon: Personell som arbeider som ISM-revisorer i rederier, har varierende grad av opplæring og erfaring. ISM-revisorene bør ha fullført relevant kurs (ref. MSC-MEPC.7/Circ 8). Et akkreditert sertifikat vil være dokumentasjon på at de formelle kravene er tilfredsstilt.

Sertifisert kompetanse: ISM-revisorer og ISM-revisjonsledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

Sertifisering er en godkjenning av en uavhengig tredjepart. Sertifisering er blant annet en dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor sertifikatets virkeområde, i dette tilfellet ISM-koden.

Bruk av sertifisert ISM-revisorkompetanse bidrar til å sikre foretaksansvaret hos oppdragsgiveren for at virksomheten opererer i samsvar med ISM-koden.

Akkreditert personellsertifisering er en verdensomspennende ordning, og sertifikatene har gyldighet i alle land med nasjonal offentlig akkrediteringsordning. Akkreditert sertifisering er en kvalitetssikret sertifiseringsordning.  Akkreditering er en bekreftelse på at sertifiseringsorganet har kompetanse og systemer til å sertifisere i samsvar med gitte krav, og det innebærer at sertifiseringsorganets virksomhet blir vurdert og overvåket av et nasjonalt akkrediteringsorgan.

Internasjonalt samarbeid og ISM-revisjon på tvers av landegrenser: På bakgrunn av det akkrediterte ISM-revisor- / revisjonsledersertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For personell som arbeider mye utenlands, kan det være fordel å ha et IPC-sertifikat. Det er internasjonalt og dokumenterer innehaverens kompetanse. De nasjonale sertifikatene er, gjennom akkrediteringen, også internasjonalt anerkjent, men er ikke like kjent utenlands. 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4